คณะกรรมการสมาคม

 

 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
นายกสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

นายนพดล จันทร์พวง
อุปนายกสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

03_ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต อุปนายกสมาคม

ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
อุปนายกสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

04_ดร.ฤทธา นันทพันธ์ อุปนายกสมาคม

ดร.ฤทธา นันทะพันธ์
อุปนายกสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

05_นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ เหรัญญิกสมาคม

นายสฤษฎ์ นาควารินทร์
เหรัญญิกสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

06_นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร นายทะเบียนสมาคมนายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
นายทะเบียนสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ
 
07_ร.ต.ต.มนตรี เพชรจรุงพร ปฎิคมสมาคม

ร.ต.ต.มนตรี เพชรจรุงพร
ปฎิคมสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

08_นายชัยชนะ ผลาพงศ์ ประชาสัมพันธ์สมาคม

 นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

 

09_นายสมิทธิเดช โม่งประณีต กรรมการสมาคมฯ

นายสมิทธิเดช โม่งประณีต
กรรมการบริหารสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

10_นายเทอดสิทธิ์  อุตส่าห์ กรรมการสมาคมฯ

 นายเทอดสิทธิ์ อุตส่าห์
กรรมการบริหารสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

11_ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร กรรมการสมาคม

  ผศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร
กรรมการบริหารสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ

12_นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ เลขาธิการสมาคม

นายวุฒิชัย ชัยจิตย์
เลขาธิการสมาคมกีฬา จ.ศรีสะเกษ