ประวัติสมาคม

ประวัติ

สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ปีพ.ศ. ๒๕๓๕นายบุญชงวีสมหมายได้ยื่นหนังสือขออนุญาตจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ” มีที่ตั้งสานักงานณสานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษเลขที่๙๑๗/๒๐ถนนวันลูกเสือตาบลเมืองใต้อาเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ๓๓๐๐๐โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เป็นศูนย์กลางการดาเนินกิจการเพื่อการกีฬาทุกประเภทภายในจังหวัด

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมกีฬาของสมาคมด้วยการออกกาลังกายการเล่นการแข่งขันรวมทั้งดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตาบลอาเภอจังหวัดเขตจนถึงระดับชาติ

๓. ทาการวิจัยแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับการกีฬาของสมาคม

๔. ไม่ดาเนินการใดๆอันอาจเป็นภัยต่อการกีฬาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศชาติ

๕. ทั้งนี้ไม่ดาเนินการใดๆเกี่ยวกับการพนันการหาผลกาไรมาแบ่งปันกันตลอดจนไม่ทาให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

วันที่๑ธันวาคม๒๕๓๕สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การตามเลขอนุญาตที่ต. ๖๑๓/๒๕๕๓โดยนายรุ่งแก้วแดงเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้ลงนามใบอนุญาต

วันที่๔ธันวาคม๒๕๓๕ได้มีการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ (ส.ค.๒) กับนายทะเบียนเขตท้องที่โดยมีนายอุทัยพันธุ์สงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ลงนามและประทับตรานายทะเบียนลาดับเลขที่จ.๕๖ชื่อ “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ” สานักงานตั้งที่๙๑๗/๒๐ถนนวันลูกเสือตาบลเมืองใต้อาเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ๓๓๐๐๐

วันที่๔มิถุนายน๒๕๔๒ได้ยื่นขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.๖) ตามมาตรา๘๕แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้

๑. นายบุญชงวีสมหมายนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๒. นายฉัฐมงคลอังคสกุลเกียรติอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๓. นายวิทยาวิรารัตน์อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๔. นายสิทธิพรหวังดีอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๕. นายณรงค์สิทธิ์เครือรัตน์อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๖. นายเพทายคมขาเหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๗. นายนิติพันธ์สระภักดิ์นายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๘. นายวรรณกิจอินทรประพงษ์ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๙. นางสาวสมพรเทศะบารุงปฎิคมสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๐. นายสมบูรณ์โพธิ์งามกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๑. นายเทอดสิทธิ์อุตส่าห์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒. พ.อ.บุญถินพวงพันธ์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๓. พ.ต.อ.ทินกรรักษ์กุลกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. นายมานะศรีวงษ์วรรณนะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. นายแพทย์ชายธีรสุตกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๖. นายวิศิษฎ์วิทยวรการกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๗. นายสุคิดโฆมานะสินกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๘. นายศรีวรรณเกียรติสุรนนท์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๙. นายประชุมบุญเทียมเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ปีพ.ศ. ๒๕๔๓ได้ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงเลขาธิการคนใหม่ตามมาตรา๘๕แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้

๑. นายบุญชงวีสมหมายนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๒. นายฉัฐมงคลอังคสกุลเกียรติอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๓. นายวิทยาวิรารัตน์อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๔. นายสิทธิพรหวังดีอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๕. นายณรงค์สิทธิ์เครือรัตน์อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๖. นายเพทายคมขาเหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๗. นายนิติพันธ์สระภักดิ์นายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๘. นายวรรณกิจอินทรประพงษ์ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๙. นางสาวสมพรเทศะบารุงปฎิคมสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๐. นายสมบูรณ์โพธิ์งามกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๑. นายเทอดสิทธิ์อุตส่าห์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒. พ.อ.บุญถินพวงพันธ์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๓. พ.ต.อ.ทินกรรักษ์กุลกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. นายมานะศรีวงษ์วรรณนะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. นายแพทย์ชายธีรสุตกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๖. นายวิศิษฎ์วิทยวรการกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๗. นายสุคิดโฆมานะสินกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๘. นายศรีวรรณเกียรติสุรนนท์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๙. นายสัมพันธ์พงษ์ทองเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่๗ตุลาคม๒๕๔๖นายสัมพันธ์พงษ์ทองตาแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้ยื่นเอกสาร (ส.ค.๓) ต่อนายทะเบียนท้องที่ในการขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมโดยมีนายสุนายลาดคากรุงรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษลงนามอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมดังนี้

๑. นายธเนศเครือรัตน์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๒. นายกรีศักดิ์ไพบูลย์อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๓. นายวิทยาวิรารัตน์อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๔. นายสิทธิพรหวังดีอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๕. นายเทอดสิทธิ์อุตส่าห์นายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๖. นายวิเศษพิมพ์วิชัยประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๗. นายนิติพันธ์สระภักดิ์ปฏิคมสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๘. นายธาดาลิมปิจานงค์เหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๙. นายสัมพันธ์ พงษ์ทอง เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๐. นายอักษร แสนใหม่ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๑. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ธรรมวิมล กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒. นายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๓. นายเกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. นายเพทาย คมขา กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. นายธงชัย ทวีสุขศิริ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๖. นายสุคิด โฆมานะสิน กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๗. นายสุรกิจ พัวไพศาล กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๘. นายขจรศักดิ์ กลัดเจ็ด กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๙. นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสณี กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เพื่อดาเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ แทน นายธเนศ เครือรัตน์ ซึ่งหมดวาระ

นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานชมรมกีฬารักบี้ฟุตบอล ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อ ๑๖) นายกสมาคม ดาเนินการสรรหากรรมการบริหารตามที่กาหนดในข้อ ๑๔ และทาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เลขาธิการสมาคม แจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่มีการเลือกตั้ง พร้อมกับประกาศไว้ ณ ที่ทาการสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และต้องนาแจ้งจดทะเบียนกรรมการบริหารสมาคมต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในสามสิบวัน เมื่อได้ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.๖) แล้ว ให้แจ้งต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในเจ็ดวัน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทะเบียนสมาคมประจาจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามในทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๒ (ส.ค.๖) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ความสาคัญดังนี้

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ถนนทองมาก ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วดังต่อไปนี้

๑. นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๒. นายเฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๓. นายสมิทธิเดช โม่งประณีต อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๔. ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๕. นายสัมพันธ์ พงษ์ทอง นายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๖. นายกัณวีร์ ธรรมนนท์กุล ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๗. นายสุธี ชินชัย ปฎิคมสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๘. นายธาดา ลิมปิจานงค์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๙. นายสรศาสตร์ ศรีธัญรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๐. นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๑. นายวราวุธ ลิขิตสุวรรณ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒. นายศักดิ์ณภัทร สุขวัฒนลาภ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๓. นายชยุต ลิขิตสุวรรณ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. พ.ต.ท.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. พ.ต.ท.ชยากร เทศะบารุง กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๖. นายสุทธิพันธ์ สายเมือง กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๗. นายธนกร วัฒนพฤกษชาติ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๘. นายปรีชา แซ่โคว้ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๑๙. นายอภิรักษ์ ศรีธัญรัตน์ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์ ตาแหน่ง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดได้ยื่นคาขอเลขที่ ๓/๒๕๕๓ ต่อนายทะเบียนเขตท้องที่ ในการขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม และในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ นายวินัย สิทธิมณฑล ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตาแหน่งนายทะเบียนสมาคมประจาจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ ๑๐/๒๕๕๓ (ส.ค.๕) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม แสดงว่า สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๕๗๙/๔ ถนนศรีสุมังค์ ซอย ๘ ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์, โทรสาร ๐ ๔๕๖๒ ๐๓๓๓สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาจังหวัด ตามร่างข้อบังคับของฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕4 เพื่อดาเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ แทน นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษซึ่งหมดวาระ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานชมรมกีฬากรีฑาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 22 เสียง ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อ ๑๖) นายกสมาคม ดาเนินการสรรหากรรมการบริหารตามที่กาหนดในข้อ ๑๔ และทาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เลขาธิการสมาคม แจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่มีการเลือกตั้ง พร้อมกับประกาศไว้ ณ ที่ทาการสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และต้องนาแจ้งจดทะเบียนกรรมการบริหารสมาคมต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในสามสิบวัน เมื่อได้ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.๖) แล้ว ให้แจ้งต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในเจ็ดวัน

วันที่ 26 เมษายน 2555 นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อานวยการศูนย์ กกท.จังหวัดศรีสะเกษ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ต่อนายทะเบียนท้องที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2555 – 2557 ดังนี้

1. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

2. นายนพดล จันทร์พวง อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

3. ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

4. ดร.ฤทธา นันทะพันธ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

5. นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

6. นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร นายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

7. ร.ต.ต.มนตรี เพชรจรุงพร ปฎิคมสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

8. นายชัยชนะ ผลาพงศ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

9. นายสมิทธิเดช โม่งประณีต กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

10. นายเทอดสิทธิ์ อุตส่าห์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

11. ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

12. นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 นายพยม ธารีชาญ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ นายทะเบียนสมาคมประจาจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามในทะเบียนเลขที่ 3๒/๒๕๕5 (ส.ค.๖) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม