นโยบายคณะกรรมการ

นโยบาย ของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

***************

เพื่อให้การบริหารงานสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ) สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอนำเสนอนโยบายในการที่จะพัฒนานักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ให้ไปสู่เป้าหมายดังนี้

๑.  ผลักดันการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษแห่งใหม่ ภายในปี ๒๕๕๗

๒.  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี ๒๕๕๗“ศรีสะเกษเกมส์”

๓.  เราจะเป็นผู้นำทางการกีฬาของประเทศไทย โดยจะ

๓.๑  มีอันดับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในอันดับ ๑ – ๑๐ ของประเทศ

๓.๒  มีอันดับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ – ๑๐ของประเทศ

๓.๓  มีอันดับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ อยู่ในอันดับ ๑ – ๒๐ของประเทศ

๔.  เราจะมีทีมกีฬาอาชีพ ในนามทีมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา

๕.  ชมรมกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ อย่างต่อเนื่อง

๖.  ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

๗.  สร้างนักกีฬาทีมชาติอย่างน้อย ๕ คน/ปี

๘.  ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ – ๔ ในการสร้างและพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา

ผู้ตัดสินกีฬา ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ

๙.  บริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๐.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้เข้าสมาคมกีฬาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

 

สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

๗  เมษายน ๒๕๕๕